2020.03.17 , 18 හා 19 විශේෂ නිවාඩු දින ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බැවින්, මුදල් ගනු දෙනු සිදු නොකරන බවද,වාහන ආදයම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමද සිදුනොවන බවද,උප්පැන්න, මරණ, විවාහ සහතික පත් නිකුත්  නොකරන බවද  කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

News & Events

02
Apr2020

COVID-19 social service

COVID-19 social service

Packaging 150 parcel for donation inocent people...

18
Mar2020

Announcements

2020.03.17 , 18 හා 19 විශේෂ නිවාඩු...

Scroll To Top