ආයතන අංශය

සමාජ සේවා අංශය

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

විශ්‍රාම වැටුප් අංශය

News & Events

02
Apr2020

COVID-19 social service

COVID-19 social service

Packaging 150 parcel for donation inocent people...

18
Mar2020

Announcements

2020.03.17 , 18 හා 19 විශේෂ නිවාඩු...

Scroll To Top